Sidee looga Fiiriyaa Kaararka Warbixinta gudaha Helitaanka Qoyska ee Skyward

  • Kaararka warbixinta buuntoonyiga ee dugsiga hoose waa diyaar qaybtii labbaad ee sanad dusiyeedka. Waxaan sameen jirnay sida caadi ah in gacanta la idinka siiyo, balse xaaladan degedeg ah ee dugsiyada u xiranyihiin, dhammaan kaararka warbixinta buundooyinka waxaa la soo galin doonaa khadka tooska ah ee Skyward. Raac tilmaamaha fudud ee Skyward halkan gal ku lifaaqan si aad u hesho kaarka warbixinta ilmahaaga.

    Haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan helitaanka kaarka warbixinta ubadkaaga, fadlan la xiriir dugsigaaga qofka warbaahinta kashaqeeyo. Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid heerka ubadkaaga, ama buundada fadlan la xiriir cunuggaaga macallinkiisa.